۱۳۹۱ اسفند ۷, دوشنبه

جیرجیرکِ ایتالیا: ما انقلاب را شروع کردیم.به ایرانیهای که از کلمهِ "انقلاب" هم می‌ترسن!


ما در انتخابات از تلویزیون استفاده نکردیم و در میدان حضور داشتیم، چون تلویزیون از ما سؤ استفاده میکرد

جنبشِ گریللو یک"کمدین" ایتالیایی که میرود تا سومین یا دومین حزبِ ایتالیا بشود. جنبشِ "گریللو" را نمیبایست با تعدادِ رای‌ها شناخت، " این موجِ انسانی‌ می‌بایست سیاسویونِ جامعهِ ایتالیایی را به خود بیاورد و حتی جامعهِ شناسان ایتالیایی و جهانی‌ را! به نظرِ شخصی‌ خودم این جنبش تجربهِ سیاسی ندارد اما پیامِ این موجِ انسانی‌ می‌بایست جامعه‌هایِ بیشرفتهِ صنعتی و ثروتمند را به خود بیاورد و آن این است که : غربِ ظاهراً ثروتمند!( !!!) سعی‌ در خالی‌ کردنِ انسان‌ها از ارزش‌هایِ انسانی‌ و پوشاندنِ یک نمایِ ظاهراً ثروتمندِ انسانی‌ شکستِ قاطع‌ای خورده است و برای موجِ بزرگِ انسانها ی گرسنه و فقیرِ کرهِ زمین پیامی ندارد.

این جوامع متاسفانه با کجرویهای ضدِ انسانی‌ و ضدِّ طبیعت توانسته اند معنی‌ِ سیاست را عوض بکنند! سیاست در غربِ (دمکرات!!) یعنی‌ : دروغ‌، دزدی، مافیا، قدرت، تخریب، تجاوز، بیکاری،افسردگی، بی‌معرفتی، بیتفاوتی و خودخواهی. و به خاطرِ همین این جنبش به طورِ کامل این سیستم را مسئولِ این شکستِ انسانی‌ می‌داند. این به آن معنی‌ نیست که این جنبش راهِ حلی‌ دارد ولی‌ حداقل عوارضِ این سرطانِ انسانی‌ اجتماعی را خوب تشخیص داده است. این پیام از کشورِ ایتالیا با یک فرهنگِ بزرگِ جهانی‌ می‌بایست زنگِ خطری باشد برایِ بشریت و اعترافی است که این مد
لها شکستِ قطع
ی خورده‌اند. جامعه شناسِ آلمانی‌ "یورگن هابر ماس" هم قبلا این زنگِ خطر را به صدا در آورده بود و البته او در این هشدار دادنها تنها نبود و تنها نیست. هشدار به ایرانیانی که میخواهند از این جوامع به عنوانِ "مدل" استفاده بکنند! هشدار و هشدار. به نظر این مخلص در جهانی‌ زندگی‌ می‌کنیم که "کلام" از "معانی"ِ خود خالی‌ شده اند.
می‌بایست نسیمِ انسانیت دوباره بر جوامعِ بشری وزیده .تا بشر و طبیعت .و حیوانات در امان بمانند.
شاید بتوانیم بگوییم که این انتخاباتِ ایتالیایی آیندهِ سیاسیِ اروپا را ترسیم می‌کند! سیاستِ اروپا مبتلا به یک سرطانِ تقریبا بی‌ علاج شده است و می‌بایست منتظرِ "سونامی"ِ جدیدی باشیم. دستِ راستی‌‌ها باز فعال شده‌اند و  باز برلوسکونی به صحنه آماده است!


ما گراماتیکِ سیاست را عوض می‌کنیم.
جیرجیرکِ ایتالیا: ما انقلاب را شروع کردیم
 "گریللو" یعنی‌ "جیرجیرک"
به ایرانیهای که از کلمهِ "انقلاب" هم می‌ترسن!!

روز جهانی زمین بر دوستداران زمین خجسته باد

روز جهانی زمین بر دوستداران زمین خجسته باد